ZP/16/2020 – Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/16/2020 – Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane oraz instalacyjne w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Dokumentacją Projektową, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: -Priorytet IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; -Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo: 3.1 Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.2 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót), stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3 Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. UWAGA: Obecnie na terenie przedmiotu zamówienia realizowane są prace remontowe. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający ich skoordynowanie z robotami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę oraz do uzyskania jego zgody na udostępnienie placu budowy tj. Konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać harmonogram swoich robót z robotami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę. 5. Szczegółowy zakres trwającej inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, pełna dokumentacja projektowa oraz inne dane dotyczące inwestycji zamieszczone są w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 02.03.2018 r. oraz dokumentacji postępowania nr ZP/21/2018 zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.iczmp.edu.pl. 6. Zamawiający jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 7. Zamawiający posiada wymagane do prowadzenia robót decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (załączone w Dokumentacji projektowej). 8. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. 9. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. 10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną