ZP/126/2019 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków.

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/126/2019 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków. 2. Szczegółowy opis, sposób realizacji oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:  Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ;  Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ;  Mapka terenu – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi we Wzorze Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia wykonania usługi interwencyjnej w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy z zakresu usuwania gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi oraz pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia – Zimowe utrzymanie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania usługi interwencyjnej nawet, jeśli zlecenie wykonania usługi nastąpi w dniu, w którym usługa ma zostać wykonana. Rozpoczęcie realizacji usługi interwencyjnej nastąpi nie później niż w czasie 3 godzin od momentu jej zlecenia, a w przypadku niespodziewanych zdarzeń niezwłocznie po powiadomieniu. 6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.), dalej: „PZP”, tj. z zakresu ZIMOWEGO UTRZYMANIA, o którym mowa w pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną