ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – REJON XIV

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – REJON XIV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg na terenie Miasta Łodzi na obszarze Rejonu XIV (obszar CENTRUM) obejmująca wyjazdy na trasy podstawowe, trasy awaryjne oraz trasy interwencyjne związana z: a) zapobieganiem i zwalczaniem śliskości na jezdniach, b) odśnieżaniem nawierzchni jezdni, zgodnie ze szczegółowym zakresem zamieszczonym w załącznikach oraz we wzorze umowy i materiałach udostępnionych przez Zamawiającego. Szczegółowa powierzchnia wraz z wykazem ulic znajduje się w stosownym załączniku do opisu przedmiotu zamówienia (zał. do SIWZ). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną