Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych przy ul. Retkińskiej 85a w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych przy ul. Retkińskiej 85a w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych przy ul. Retkińskiej 85a w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj” Podstawą do wykonania prac projektowych jest program funkcjonalno – użytkowy (PFU). Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Dokumentację projektową należy opracować w takim zakresie, by możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie przez Wykonawcę braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz Decyzji PINB nr 3/2016 z dnia 04.01.2016r. Wymagania zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej: 1) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 2) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.). 3) Forma opracowania dokumentacji: a) wersja papierowa:  4 egz. projektu budowlano - wykonawczego  1 egz. STWiOR  1 egz. przedmiaru robót b) wersja elektroniczna: 1 egz. (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dla programu AUTOCAD) na nośniku CD. Przedmiar robót w formie plików w formacie jednego z powszechnie używanych programów kosztorysowych Norma (pliki w formacie PDF i ath). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych-zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401, ze zm.) e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych; i) właściwego składowania powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i gruzu oraz usunięcia ich z miejsca prowadzonych robót. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści PFU, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną