Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej w Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [numeracja zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej w Łodzi” (działka nr 96/2 obr. B - 38). Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 3.1.1 opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 3.1.2 uzyskanie niezbędnych decyzji/uzgodnień/warunków/opinii umożliwiających realizację przewidzianych w dokumentacji robót, 3.1.3 zagospodarowanie zieleńca z podziałem na strefy: wypoczynku, fitness oraz zieleni, 3.1.4 zakup i montaż urządzeń siłowych, niezbędnych do rekreacji ruchowej, takich jak: 3.1.4.1 koło tai chi, 3.1.4.2 twister, 3.1.4.3 orbitrek, 3.1.4.4 rowerek, 3.1.4.5 narciarz, 3.1.4.6 wioślarz, 3.1.4.7 motylek, 3.1.4.8 wyciskacz, 3.1.4.9 ławka do brzuszków, 3.1.5 zakup i montaż elementów małej architektury: 3.1.5.1 ławki 5 szt., 3.1.5.2 kosz 3 szt., 3.1.5.3 tablica informacyjna z instrukcją dot. korzystania z urządzeń sportowych, 3.1.5.4 tablica informacyjna – Budżet Obywatelski, 3.1.6 wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urządzeniami siłowymi, 3.1.7 wykonanie alejek glinkowo – żwirkowych, 3.1.8 założenie zieleni niskiej, 3.1.9 wykonanie obsługi geodezyjnej, 3.1.10 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą, 3.1.11 wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 3.1.12 Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu oraz do dokonania wpisu do książki obiektu, 3.1.13 wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji, 3.1.14 wykonanie szacunku rocznych kosztów eksploatacji i utrzymania środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji projektowej, w tym m.in. koszty: energii, zużycia wody, konserwacji, przeglądów, sprzątania, odśnieżania itp. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ– Formularz Aktu Umowy. 3.3 Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 45111300-1 Roboty porządkowe i przygotowawcze 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 3.4 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 3.4.1 W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.4.2 Wykonawca który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tą równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe / specyfikacje techniczne / opisy itp. „[…]jeżeli specyfikacje techniczne, które znajdują się w dokumentacji zamówienia, odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, podmiot zamawiający powinien wymagać, aby oferent przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w rzeczonych specyfikacjach technicznych." [źródło: https://szukio.pl/fragmenty/2416] 3.5 Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji umowy na etapie realizacji robót budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) osób wykonujących czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń siłowych, obiektów małej architektury, prac ziemnych i przygotowawczych, praz zieleniarskich i zagospodarowania terenu oraz wykonania nawierzchni bezpiecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną