Zakup zamrażarki do szokowego mrożenia osocza

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska
 • Telefon/fax: tel. 426 161 400 , fax. 424 161 403
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Franciszkańska
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 161 400, fax. 424 161 403
  REGON: 29483085947000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.pl/56/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup zamrażarki do szokowego mrożenia osocza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. zamrażarki do szokowego mrożenia osocza – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zestawieniu parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu, stanowiącym załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną