ZAKUP Z INSTALACJĄ ORAZ UTYLIZACJĄ NIESPRAWNYCH – KLIMATYZATORÓW DLA RCKIK W ŁODZI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska
 • Telefon/fax: tel. 426 161 400 , fax. 424 161 403
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Franciszkańska
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 161 400, fax. 424 161 403
  REGON: 29483085947000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.pl/56/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP Z INSTALACJĄ ORAZ UTYLIZACJĄ NIESPRAWNYCH – KLIMATYZATORÓW DLA RCKIK W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zakup i dostawa wraz z instalacją 24 szt klimatyzato-rów (oraz utylizacją 9 szt niesprawnych), o charakterystykach (parametrach, funkcjonalnościach), szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, na zasadach określonych we wzorze umowy (zał. nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną