Zabudowa części hallu na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5.

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938 , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa części hallu na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt obejmuje wydzielenie części hallu przy głównej klatce schodowej na poziomie drugiego piętra na potrzeby magazynku podręcznego. Hall na tej kondygnacji przylega do pustki nad główną salą rozpraw i nie posiada żadnych wejść dla interesantów Sądu. W związku z brakiem powierzchni magazynowej projektuje się wydzielenie części o powierzchni ok. 40 m2 na potrzeby magazynku podręcznego akt sądowych. Ze względu na reprezentacyjny charakter hallu projektuje się ściankę lekką z płyt GK na ruszcie stalowym z podziałami nawiązującymi do układu słupów i belek stropowych hallu. Przerwy pomiędzy ściankami wypełnione ślusarką aluminiową szkloną szkłem matowym o rysunku imitującym zdobienia słupów i pilastrów hallu. Zakres robót: - montaż ścianek działowych z płyt GK na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej; - montaż ślusarki aluminiowej - drzwi wejściowe; - montaż ślusarki aluminiowej - imitacja słupów; - roboty instalacyjne elektryczne; - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiOR, które stanowią Załącznik nr 1 i są integralną częścią niniejszej SIWZ, zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną