Wymiana stolarki okiennej, żaluzji i parapetów w budynku administracyjno-biurowym w Obwodzie Drogowym w Widawie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej, żaluzji i parapetów w budynku administracyjno-biurowym w Obwodzie Drogowym w Widawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki okiennej, żaluzji i parapetów w budynku administracyjno-biurowym w Obwodzie Drogowym w Widawie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejącej stolarki okiennej: - wykucie z muru okien, - załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 2) Przygotowanie ościeży do osadzenia nowej stolarki PCV. 3) Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej z profili PCV. 4) Wykonanie tynku na ościeżach zewnętrznych. 5) Uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych. 6) Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. 7) Montaż żaluzji wewnętrznych dzień-noc. 8) Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 9) Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montażu (wraz z szybami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną