Wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi. Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują prace zabezpieczające i przygotowawcze, demontaż istniejącego piaskowca elewacyjnego z uwzględnieniem konieczności przekazania odzyskanych płyt Zamawiającemu (gruz do wywiezienia i utylizacji przez Wykonawcę), przygotowanie podłoża, montaż nowych płyt z piaskowca o nazwie ROSA DELHI gr. 3 cm lub równoważnego na kotwy mechaniczne do istniejącej elewacji, impregnację kamienia, konserwację i lokalne zamocowanie płyt granitowych w strefie wejścia, wymianę rury spustowej nad daszkiem wejściowym. W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów wykończeniowych i budowlanych. Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić próbki materiału nowego piaskowca do akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przed zaopiniowaniem materiału należy wyczyścić fragment obecnego piaskowca, najlepiej metodami ręcznymi nieuszkadzającymi struktury zewnętrznej materiału, tak aby mieć właściwą bazę porównawczą do jego zaopiniowania. Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną