Wykonywanie przeglądów i konserwacji masztów antenowych oraz naprawy i usuwanie awarii w systemach antenowych, pracujących w policyjnych sieciach radiowych, użytkowanych przez jednostki podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przeglądów i konserwacji masztów antenowych oraz naprawy i usuwanie awarii w systemach antenowych, pracujących w policyjnych sieciach radiowych, użytkowanych przez jednostki podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i konserwacji masztów antenowych, systemów antenowych wraz z kablami przesyłowymi, wysięgników antenowych, odciągów, złącz oraz instalacji odgromowych, uziomowych oraz oświetlenia przeszkodowego, stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej Policji w województwie łódzkim. 2. Wykonywanie dodatkowych prac, związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej systemu łączności radiotelefonicznej Policji na terenie województwa łódzkiego, a w szczególności anten zainstalowanych na masztach antenowych i kabli antenowych (fiderów) oraz demontaż wskazanych przez Zamawiającego masztów antenowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ 4. Szczegółowe warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50330000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną