Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi

Zakład Karny nr 2 w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny nr 2 w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-161 Łódź, J. I. Kraszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 2 w Łodzi
  J. I. Kraszewskiego 1/5
  93-161 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
  REGON: 32009300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 części które stanowią usługi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej tj.: ; „Część nr 1 – Badania Laboratoryjne dla Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź; NIP: 726-155-77-39, „Część nr 2 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź; NIP: 728-108-66-51, „Część nr 3 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź; NIP: 729-177-33-99, „Część nr 4 – Badania Laboratoryjne dla Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP: 771-102-92-14, „Część nr 5 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Garbalinie, Garbalin 18, 99-100 Łęczyca; NIP: 775-105-83-57, „Część nr 6 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz; NIP: 834-100-80-76, „Część nr 7 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz; NIP: 827-106-40-51, Faktyczne zamówienie (co do ilości i rodzaju badań), z uwagi na zmienną ilość osób osadzonych, wynikać będzie ze zleceń złożonych w danym dniu przez Indywidualnego Zamawiającego. Jednorazowe zlecenie przesłane Wykonawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w formularzu cenowym oferty.(Załączniki od nr 2 do nr 8) Podane w formularzu oferty wielkości zapotrzebowania na usługi badań laboratoryjnych w ciągu trwania umowy (12 miesięcy) mają charakter jedynie szacunkowy. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na przedmioty zamówienia w takim okresie. Oznacza to, iż wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia usług, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług albo podstawy do odmowy realizacji usług. Wartość Usług Laboratoryjnych jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego. Proporcjonalnej zmianie ulegnie wówczas również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Warunki odbioru badań laboratoryjnych oraz dostarczania ich wyników uzależnione są od specyfiki danej Jednostki Organizacyjnej i są odrębne dla każdego z 7 pakietów. Informacja te zawarte są w załączniku nr 12 do SIWZ” Dokładną wielkość i terminy odbioru badań dla każdego z Pakietów każdorazowo określać będzie Indywidualny Zamawiający. W ramach niniejszego postępowania, na każdy z 7 pakietów zostanie podpisane 7 odrębnych umów z osobnym Zamawiającym. Zakład Karny nr 2 w Łodzi występuje w niniejszym postępowaniu jako reprezentujący pozostałe Jednostki Organizacyjne Okręgu Łódzkiego tylko i wyłącznie do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania. Wykonawca zamówienia będzie dokonywał odbioru materiału do badań na własny koszt, środkami zapewniającymi prawidłowe warunki transportu Wykonawca, w dniu zgłaszania się po materiał do badań, dostarczy wyniki (w formie papierowej) uzyskane z poprzednio pobieranego materiału. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do wyników badań w trybie on-line z możliwością podglądu i wydruku. Dostęp do bazy wyników badań zleconych przez Indywidualnego Zamawiającego powinien odbywać się poprzez sposób logowania zabezpieczony hasłem lub pinem. Sposób logowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Listę osób upoważnionych do dostępu on- line, Zamawiający przekaże po wyłonieniu Wykonawcy. W przypadku Badań CITO (dotyczy tylko pakietu nr 3) - Wyniki badań w trybie CITO (tj. zlecenia badań opatrzone zwrotem CITO) oraz wartości krytyczne i patogeny alarmowe będą ponadto przekazywane przez Wykonawcę także telefonicznie lub faksem lekarzowi Zamawiającego zlecającemu wykonanie badania, niezwłocznie bezpośrednio po ich wykonaniu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji umowy, procedury dotyczące sposobu pobierania, opisania materiału oraz przygotowania pacjenta do badań. Wykonawca zapewnia na własny koszt wszystkie akcesoria niezbędne do pobrania, opisania, transportu materiału do badań. Dla Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi stanowiącego Pakiet nr 3 niniejszego postępowania wymagane jest wykonywanie badań 24 godziny/dobę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71190000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną