Wykonanie studiów wykonalności dla trzech zadań inwestycyjnych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie studiów wykonalności dla trzech zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie studiów wykonalności dla następujących zadań inwestycyjnych: a) zamówienie podstawowe: Zadanie 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec” Zadanie 2 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków” Zadanie 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce Wielkie” b) opcja – aktualizacja studiów wykonalności: Zadanie 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec” Zadanie 2 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków” Zadanie 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce Wielkie”. Zamówienie podstawowe jest zamówieniem bezwarunkowym. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zamawiający zamierzając realizować prawo opcji jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Wykonawcy ze wskazaniem terminu rozpoczęcia opcji i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy o realizacji prawa opcji przyjmuje się dzień dostarczenia powiadomienia przesyłką kurierską lub listowną do siedziby Wykonawcy. Niepowiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji w przewidzianym terminie skorzystania z opcji oznacza odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania prawa opcji. Na podstawie art.29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks Pracy. tj. osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym opracowań z zakresu ochrony środowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną