wykonanie rozbiórki przybudówek zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Ziołowej 4 i ul. Podbiałowej 1 zgodnie z zaleceniami decyzji PINB

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie rozbiórki przybudówek zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Ziołowej 4 i ul. Podbiałowej 1 zgodnie z zaleceniami decyzji PINB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych rozbiórkowych w podziale na 2 części, na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi. 5.1.1. Część 1 – ul. Ziołowa 4 Wykonanie rozbiórki przybudówek zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Ziołowej 4 przy lokalach nr 1, 2, 3, 4 zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 156/2019, przedmiarem robót/kosztorysem nakładczym i STWiOR. 5.1.2. Część 2 – ul. Podbiałowa 1 Wykonanie rozbiórki przybudówki zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Podbiałowej 1 przy lokalu nr 3 zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 381/2019, przedmiarem robót/kosztorysem nakładczym i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną