Wykonanie robót wyburzeniowych w gospodarstwie rolnym w Skotnikach gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-420 Łódź, Północna
 • Telefon/fax: tel. (42) 636-29-72, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi
  Północna 27/29
  91-420 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 636-29-72, , fax. -
  REGON: 36784953800073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót wyburzeniowych w gospodarstwie rolnym w Skotnikach gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wyburzeniowych w gospodarstwie rolnym w Skotnikach gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Jeden z obiektów (obora) posiada pokrycie dachu z azbestu – likwidacja obiektu w ramach realizacji programu likwidacji azbestu. 4.2. Zamówienie obejmuje rozbiórkę następujących budynków i budowli: - Obora - tuczarnia, nr inw. 228 o wymiarach około 47,00m*10,5m zlokalizowany na dz. nr ewid. 70/5 obrębu Skotniki - Magazyn zbożowy, nr inw. 215*1 o wymiarach około 21,50m*11,5m zlokalizowany na dz. nr ewid. 70/5 obrębu Skotniki - Budynek baza paliw, nr inw. 245 o wymiarach około 4,5m*3,0m zlokalizowany na dz. nr ewid. 70/5 obrębu Skotniki - Waga wozowa, nr inw. 314*1 o wymiarach około 3,5m*2,5m zlokalizowany dz. nr ewid. 70/5 obrębu Skotniki - Budynek komórek bez nr inw. o wymiarach około 33,5m*6,10m zlokalizowany dz. nr ewid. 61 obrębu Skotniki 4.3. Pozostałe czynności: - wyrównanie terenu po rozbiórce - utylizacja odpadów - uporządkowanie terenu po rozbiórce - wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 4.4. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej tj. w projekcie technicznym, w przedmiarze oraz w pozostałej dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część umowy w postaci załączników: nr 1a Baza paliw – Przedmiar robót, 1b Baza paliw - Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 1c Baza paliw - Projekt budowlany rozbiórki, nr 2a Budynek gospodarczy – Przedmiar robót, 2b Budynek gospodarczy - Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 2c Budynek gospodarczy - Projekt budowlany rozbiórki, nr 3a Magazyn zbożowy – Przedmiar robót, 3b Magazyn zbożowy - Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 3c Magazyn zbożowy - Projekt budowlany rozbiórki, nr 4a Obora - tuczarnia – Przedmiar robót, 4b Obora - tuczarnia - Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 4c Obora - tuczarnia - Projekt budowlany rozbiórki, nr 5a Waga wozowa – Przedmiar robót, 5b Waga wozowa - Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 5c Waga wozowa - Projekt budowlany rozbiórki. W Projekcie Umowy w/w załączniki wpisane są w §13 ust. 6, pkt 1). 4.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040 t.j.), wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu: 4.5.1. ręcznego i mechanicznego wykonywania prac rozbiórkowych w tym w szczególności zapis ten dotyczy operatorów koparek, maszyn lub urządzeń burzących i innego ciężkiego sprzętu. 4.5.2. segregowania, ładowania i transportu odpadów oraz transportu ziemi, Zapis powyższy nie dotyczy osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę geodezyjną. 4.6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności o których mowa w ust. 5. Zakres danych osobowych zawartych w przekazywanych Zamawiającemu kopiach umów powinien zostać ograniczony wyłącznie do imion i nazwisk osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy oraz rodzaj umowy o pracę. 4.7. Zamawiający będzie miał prawo do potwierdzenia tożsamości osób realizujących przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy i sprawdzenia ich zgodności z przekazanym Zamawiającemu wykazem osób. 4.8. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie każdą zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności które będą Oni wykonywać. 4.9. Niespełnienie wymagań, o których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz będzie stanowiło podstawę rozwiązania umowy zgodnie z zapisami projektu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną