Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza sieci światłowodowej MSK LODMAN

Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. (42) 638-35-00
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
  Wólczańska 223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 638-35-00
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza sieci światłowodowej MSK LODMAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dwustronnego przyłącza sieci światłowodowej MSK LODMAN od Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi im. Dr E. Sonnenberga, przy ul. Pieniny 30 do PGE GPZ Janów - budowa rurociągu RK723 na odcinku od ŁKA, ul. Kosodrzewiny do GPZ Janów. 2. Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy. Warunki gwarancji stanowią jedno z kryteriów oceny ofert. 3. Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 4. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent lub patent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowo-wykonawczej (projektach budowlanych, projekcie wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną