Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : przebudowa dwóch obiektów budowlanych (budynków) ze zmianą sposobu ich użytkowania zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56 dz. 128/4 gmina Andrespol w ramach zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. Roboty budowlane w obiekcie nr 1 obejmują przebudowę wschodniej części pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II. Roboty budowlane w obiekcie nr 2 obejmują przebudowę pałacyku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach „Termomodernizacji Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz „Dostosowania infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”. 1. Opis stanu istniejącego. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, znajduje się przy ul. Tuszyńskiej 56, na działce nr ew. nr 128/4. Działka leży w obszarze zabudowy UZ 2 (teren zespołu usług medycznych) w Wiśniowej Górze gm. Andrespol i ma dostęp do dróg publicznych tj. ulic Tuszyńskiej i 1 Maja. Na działce znajdują się: 1) budynek DPS z zapleczem gastronomicznym, 2) budynek techniczny z pralnią, kotłownią z węzłem cieplnym, 3) budynek pałacyku, 4) pawilon administracyjno – biurowy, w części zachodniej przebudowany w etapie I inwestycji i użytkowany obecnie z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy, 5) infrastruktura techniczna, w tym: a) komunikacja wewnętrzna, b) doziemne instalacje elektryczne, wodociągowe (przystosowane do obowiązujących warunków p.poż.), kanalizacyjne, ogrzewcze, gazowe i teletechniczne, c) tereny zielone. Pawilon administracyjno – biurowy Pawilon położony jest w północno - wschodniej części działki równolegle do ul. 1 Maja. Jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, posadowionym na ławach fundamentowych. Poziom parteru 0,5-0,7 m nad poziomem otaczającego terenu. Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej szkieletowej, z elementami trzcinowymi. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne z płyt wiórowo – cementowych (tzw. „suprema”), tynkowane. Ściany zewnętrzne dodatkowo ocieplone styropianem oraz wykładzinami z tworzywa na ruszcie drewnianym (siding). Konstrukcja dachu w oparciu o powtarzalny element drewnianego wiązara kratowego w rozstawie 1,2 m. Pokrycie dachu papą na deskowaniu. Okapy dachowe wykończone płytami falistymi z eternitu (na bazie azbestu). Stolarka okienna PCV oraz w części budynku drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: 1) wodno – kanalizacyjną, 2) elektryczną, 3) centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni (poza budynkiem). Ze względu na stan techniczny instalacje wymagają wymiany. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne w stanie umiarkowanym, kompletne, lecz z widocznymi śladami zużycia. Budynek nie spełnia wymogów w zakresie ochrony cieplnej, przeciwpożarowej, wymaganej wysokości pomieszczeń i dostępu osób niepełnosprawnych. Pałacyk Budynek składa się z części parterowej częściowo podpiwniczonej i części piętrowej całkowicie podpiwniczonej, ganków i przybudówek. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: A. część piętrowa 1) powierzchnia zabudowy 115 m2, 2) powierzchnia netto 187 m2, 3) kubatura 1400 m3, 4) wysokość od poziomu terenu 11,5 m. B. część parterowa 1) powierzchnia zabudowy 305 m2, 2) powierzchnia netto 200 m2, 3) kubatura 1800 m3, 4) wysokość od poziomu terenu 8,0 m, Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej otynkowane. Ściany wewnętrzne, działowe z cegły pełnej oraz dziurawki. Nad piwnicami stropy odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach drewnianych, pokryte płytami drewnopochodnymi i wykładzinami elastycznymi, strop międzykondygnacyjny i pod poddaszem nieużytkowym w konstrukcji drewnianej. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu papą, brak ocieplenia. Stolarka okienna z PVC z okleiną drewnopodobną. Przylegające ganki drewniane z bogatym detalem snycerskim, o wysokich walorach architektonicznych, wraz ze stolarką okienną podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol. Teren inwestycji oraz pałacyk nie są wpisane do rejestru zabytków, pałacyk objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wejście od strony wschodniej przylegającymi do budynku schodami i pochylnią wykonaną w konstrukcji żelbetowej na ścianach murowanych, wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej, krytej blacho dachówką. Murowane wejście na ganek od strony południowej wraz z zadaszeniem. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku w złym stanie technicznym, nie spełniające wymogów w zakresie izolacji termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów użytkowych. Budynek wyposażony w instalacje: 1) wodno – kanalizacyjną, 2) elektryczną, 3) centralnego ogrzewania, 4) wentylację grawitacyjną, 5) instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru 6) instalację przyzywową. Ze względu na stan techniczny instalacje nie nadają się do użytku. 2. Zakres rzeczowy zamówienia: Opis stanu projektowanego. Pawilon administracyjno – biurowy - etap II. Wykonanie przebudowy części wschodniej obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzące zajęcia dla ok. 20 osób (w tym niepełnosprawnych) i personelu zatrudnionego na stale – łącznie ze ŚDS 20 nowych miejsc pracy. Podstawowy zakres robót obejmuje: 1) Demontaże, w tym: a) instalacji sanitarnych i elektrycznych, b) pokrycia i poszycia dachu z attyką wykonaną z płyt eternitowych, c) poszycia ścian ze stolarką okienną i drzwiową, d) wypełnienie ścian z trzciny i płyt pilśniowych, e) skucie tynków i wykładzin z płytek ceramicznych, f) sufitów podwieszanych z ociepleniem, g) podłóg na gruncie i na drewnianych legarach, h) schodów zewnętrzne z podestami 2) Roboty budowlane, w tym a) zabezpieczenie i obróbka ścian fundamentowych, b) podłogi na gruncie, c) impregnacja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej z uzupełnieniem elementów wiązarów dachowych i ścian, d) ocieplenie ścian zewnętrznych, e) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, f) poszycie i pokrycie dachu z izolacją termiczną, g) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych z podłączeniem do istniejących instalacji w części zachodniej budynku, h) ocieplenie ścian zewnętrznych, i) wykończenie ścian zewnętrznych, j) wykonanie i wykończenie ścian wewnętrznych, k) wykonanie i wykończenie posadzek i podłóg l) wykonanie sufitów podwieszanych, m) odtworzenie nawierzchni wokół budynku. Szczegółowy opis przebudowy części pawilonu objętej niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączonym projekcie wykonawczym pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – Etap II” obejmującym część architektoniczną, sanitarną i elektryczną. Pałacyk Wykonanie przebudowy wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany do dziennego pobytu dla ok. 25 osób (w tym niepełnosprawnych) i personelu zatrudnionego na stale – łącznie ze WTZ 20 nowych miejsc pracy. Podstawowy zakres robót obejmuje: 1) Demontaże i rozbiórki, w tym: a) instalacji sanitarnych i elektrycznych, b) pokrycia i poszycia dachu, c) stolarki okiennej i drzwiowej, d) skucie luźnych tynków, e) ścianek działowych, f) posadzek i wylewek, g) podłóg drewnianych z wypełnieniem polepą, h) wewnętrznej drewnianej klatki schodowej, i) schody zewnętrzne z pochylniami 2) Roboty budowlane, w tym: a) zabezpieczenie i obróbki ścian fundamentowych, w tym izolacje przeciwwilgociowe, b) impregnacje i zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, c) zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu nad piwnicą, d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, e) wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego, f) wykonanie żelbetowej klatki schodowej, g) wykonanie nowych warstw podłogowych, h) wykonanie ścianek działowych, i) wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, j) ocieplenia ścian zewnętrznych z wyprawami elewacyjnymi, k) odtworzenie detali snycerskich werand i ganków, w tym elementów szklonych i sufitów, l) wykończenie wewnętrzne posadzek, ścian i sufitów, m) wykonanie schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, odtworzenie balustrad, n) zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i zewnętrznej). Szczegółowy opis przebudowy pałacyku objętej niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączonym projekcie wykonawczym z 2015 r. pn. „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim; Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4” obejmującym część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną oraz w projekcie wykonawczym – zamiennym do ww. projektu z 2018 r. pn.: „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania „Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”. Teren wokół pałacyku został wydzielony i oznakowany w grudniu 2018 r. 3. Sposób wykonania robót budowlanych Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o załączone projekty wykonawcze we wszystkich branżach oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Materiały równoważne Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert, w których poszczególne wyroby, materiały bądź systemy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione wyrobami, materiałami lub systemami równoważnymi, to jest takimi, których parametry techniczno użytkowe odpowiadają lub przewyższają parametry wyrobów, materiałów lub systemów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Projektanta i zamawiającego. 5. Wymagania dodatkowe Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić: Obowiązek postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz przygotowanie wszystkich stosownych w związku z tym dokumentów zgodnie przepisami w tym warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04. 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) oraz niżej wymienione prace: 1) sporządzenie planu BIOZ; 2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, rozbiórkowych, transportowych, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia; 3) przygotowanie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem wszystkich wymaganych mediów na czas budowy i ich opomiarowanie, dojazdów, przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy; wszelkie opłaty za zużyte media obciążają Wykonawcę; 4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania i wygrodzenia terenu robót, prowadzenie robót budowlanych, dostaw oraz transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim; 5) przeprowadzenie badań, prób i sprawdzeń związanych z realizacją zamierzenia; 6) przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń z uzyskaniem zakładanych parametrów wg obowiązujących norm i przepisów oraz sporządzenie dokumentacji rozruchowej; 7) z upoważnienia Zamawiającego zgłoszenie do odbioru urządzeń wymagających odbioru oraz uzyskanie i dostarczenie dokumentów stwierdzających odbiór urządzeń (z poniesieniem wszystkich kosztów); 8) z upoważnienia Zamawiającego zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, 9) z upoważnienia Zamawiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających brak sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w pkt 8; 10) realizowanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający funkcjonowanie DPS w Wiśniowej Górze, w tym Dziennego Domu Pomocy zrealizowanego w I etapie inwestycji; 11) wykonanie schematów technologicznych, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instrukcji bhp, p. pożarowej i oznakowania; 12) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń (centrala wentylacyjna i urządzenie do przetłaczania ścieków); 13) sporządzenie Świadectwa Energetycznego Obiektu; 14) poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania; 15) zapewnienie obsługi geodezyjnej; 16) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 6. Obowiązujące opracowania 6.1) Dokumentacja projektowa (załączniki nr 9 i nr 10 do SIWZ).: 6.1.1) Pałacyk - (pozwolenie nr 250/2015 z jego zmianą nr 237/2018) a) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego – w ramach zadania. Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom I Część: Architektoniczna b) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego – w ramach zadania. Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom II Część: Konstrukcyjna. c) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego – w ramach zadania. Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom III Część: Sanitarna. d) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego – w ramach zadania. Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom IV Część: Elektryczna. e) Projekt wykonawczy – zamienny. Do projektu Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim, który uzyskał pozwolenie na budowę nr 250/2015 w dniu 25.11.2015 r. „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania „Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim’ oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”. 6.1.2) Pałacyk - (zgłoszenie 2018 r.) Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonanie robót budowlanych ramach zadania Termomodernizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”. Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol 6.1.3) Pawilon administracyjno – biurowy - etap II. (pozwolenie nr 236/2018) a) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II. Obiekt: Pawilon administracyjno - biurowy w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr 128/4 gmina Andrespol. Architektura. Tom I. b) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II. Obiekt: Pawilon administracyjno - biurowy w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr 128/4 gmina Andrespol. Instalacje elektryczne i słaboprądowe. Tom II. c) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wentylacji mechanicznej, c.o. i wod- kan. Tom III. 6.2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załączniki nr 11 do SIWZ). Załączone przedmiary robót (załączniki nr 12 do SIWZ) mają charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. 7. Zalecenia dla wykonawców. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 8. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty konstrukcyjne i termoizolacyjne, b) roboty instalacyjne (wentylacja, c.o. wod.-kan. i elektryczne). 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę; oświadczenie (Wykonawcy podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego; kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną