Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji – przebudowa tarasu przy wejściu ewakuacyjnym do Szkoły na terenie Szkoły Podstawowej nr 55, ul. Mackiewicza 9, 94-054 Łódź

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2020-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji – przebudowa tarasu przy wejściu ewakuacyjnym do Szkoły na terenie Szkoły Podstawowej nr 55, ul. Mackiewicza 9, 94-054 Łódź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji – przebudowa tarasu przy wejściu ewakuacyjnym do Szkoły na terenie Szkoły Podstawowej nr 55, ul. Mackiewicza 9, 94-054 Łódź. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę tarasu i schodów, 2) docieplenie ścian w gruncie, 3) docieplenie ścian budynku, 4) wykonanie nowych schodów, 5) montaż instalacji elektrycznej, 6) montaż stolarki drzwiowej, 7) prace wykończeniowe wewnątrz budynku, 8) roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną