WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTARCZENIU I MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTARCZENIU I MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO JEST WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTARCZENIU I MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Realizacji Inwestycji FRONTON Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nastrojowej 42/11 – Projekt wykonawczy pt. ,,Projekt instalacji 0,4 kV” oraz przez Pracownię Projektową Doroty Mokrosińskiej ,,EMIG ARCHITEKCI” z siedzibą w Warszawie przy ul. Borowskiego 2/307 – Projekt budowlany zamienny pt. ,,Projekt budowlany – Instalacje elektryczne i teletechniczne w ramach zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa budynku przy ul. Tuwima 36 w Łodzi” oraz na podstawie przedmiaru (kosztorysu nakładczego) stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312311-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną