Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych, niwelacji terenu, budowy nowych elementów wyposażenia terenu, wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych, niwelacji terenu, budowy nowych elementów wyposażenia terenu, wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na : 1. rozbiórce trzech trybun stadionu Klubu Sportowego Orzeł Łódź w Łodzi ul. 6 Sierpnia 71; 2. rozbiórce budynku kontenerowego zaplecza biurowo-socjalnego Klubu Sportowego Orzeł Łódź w Łodzi ul. 6 Sierpnia 71; 3. rozbiórce budynków murowanych wraz z budowlami podziemnymi przy północnej granicy boiska; 4. rozbiórce istniejącego i budowie nowego ogrodzenia wewnętrznego (piłkochwyty) z bramami wjazdowymi i furtkami boisk Orlik; 5. wykonaniu zjazdów z ul. 6 Sierpnia i z ul. Więckowskiego na teren Klubu Sportowego Orzeł Łódź w Łodzi ul. 6 Sierpnia 71; 6. rozbiórce starego i wykonaniu nowego ogrodzenia terenu Klubu Sportowego Orzeł Łódź w Łodzi ul. 6 Sierpnia 71 od strony ul. 6 Sierpnia, nowego Stadionu Żużlowego i parkingu oraz od strony ul. Więckowskiego wraz z bramami wjazdowymi z furtkami dla ruchu pieszego na zjazdach z ul. 6 Sierpnia i ul. Więckowskiego oraz furtką od strony nowego Stadionu Żużlowego na wysokości boisk Orlik; 7. wykonaniu drogi wewnętrznej od zjazdu w ul. Więckowskiego do parkingu przy nowym Stadionie Żużlowym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia; 8. wykonaniu plantowania terenu od strony wjazdu z ul. 6 Sierpnia ( usunięcie nasypu ); 9. wykonaniu wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. II. Dokumentacja projektowa jest w posiadaniu Zarządu Inwestycji Miejskich. Projektowana inwestycja jest prowadzona po działkach nr : 32/12, 32/3, 32/2, 33/70, 33/58, 33/59, 33/60, 33/61, 33/55, 33/56, 33/57, 33/54, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35, 33/36, 33/37, 33/38, 33/16, 33/15, 33/14, 33/12,33/13, 33/11, 33/64, 33/63, 33/62, 16/100, 16/84 – obręb P-17 III. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 2. Wszelkie inne opłaty związane z realizacją inwestycji lub odbiorami ponosi Wykonawca (np. zajęcie pasa drogowego, utylizacji materiału z rozbiórek itp.). 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, w formie odrębnego opracowania. IV. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną