wykonanie remontu 39 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 39 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu 39 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 39 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 39 pomieszczeń tymczasowych znajdujących się w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Podstawowy zakres i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie pomieszczenia tymczasowego o powierzchni użytkowej (podłogi): - do 15 m2 - dla części od nr 1 do nr 6 – załącznik nr 8 do SIWZ, - do 20 m2 - dla części od nr 7 do nr 14 – załącznik nr 9 do SIWZ, - do 25 m2 - dla części od nr 15 do nr 23 – załącznik nr 10 do SIWZ, - do 38 m2 - dla części od nr 24 do nr 39 – załącznik nr 11 do SIWZ oraz zapisy umowy i STWiOR. Zakres remontu pomieszczenia tymczasowego może ulec zmianie o roboty zaniechane i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami zawartej umowy. Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/). 5.1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń tymczasowych 5.1.1 Część nr 1 ORGANIZACJI "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ" 5 m 15 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.2 Część nr 2 6 SIERPNIA 45 m 32 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.3 Część nr 3 POGONOWSKIEGO 78 m 63 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.4 Część nr 4 KARPIA 19 m 20 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.5 Część nr 5 NISKA 6 m 47 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.6 Część nr 6 RZGOWSKA 17 m 44 Powierzchnia użytkowa do 15 m2 5.1.7 Część nr 7 WAWELSKA 5 m 30 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.8 Część nr 8 BRATERSKA 26 m 5 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.9 Część nr 9 ZYGMUNTOWSKA 2A m 13 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.10 Część nr 10 HELSKA 15 m 4 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.11 Część nr 11 ZUCHÓW 6 m 30 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.12 Część nr 12 LIMANOWSKIEGO 135 m 41A Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.13 Część nr 13 MIEDZIANA 5 m 31 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.14 Część nr 14 FRANCISZKAŃSKA 38 m 94 Powierzchnia użytkowa 15,01 - 20 m2 5.1.15 Część nr 15 KRUCZA 31 m 10 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.16 Część nr 16 WERSALSKA 3 m 1 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.17 Część nr 17 HERTZA 15 m 11 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.18 Część nr 18 GOPLAŃSKA 9 m 15 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.19 Część nr 19 LIMANOWSKIEGO 211 m 13 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.20 Część nr 20 RZGOWSKA 199 m 14 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.21 Część nr 21 RYBNA 13 m 26 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.22 Część nr 22 PADEREWSKIEGO 81 m 9 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.23 Część nr 23 TUSZYŃSKA 127 m 3 Powierzchnia użytkowa 20,01 - 25 m2 5.1.24 Część nr 24 KILIŃSKIEGO 223 m 25 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.25 Część nr 25 KILIŃSKIEGO 223 m 30 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.26 Część nr 26 ALEKSANDROWSKA 174 m 4 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.27 Część nr 27 ALEKSANDROWSKA 157 m 21 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.28 Część nr 28 MOKRA 8 m 12 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.29 Część nr 29 PABIANICKA 1 m 19 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.30 Część nr 30 RZGOWSKA 3 m 20 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.31 Część nr 31 LIMANOWSKIEGO 26 m 7 m 8 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.32 Część nr 32 SANOCKA 6 / 8 m 23 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.33 Część nr 33 SKIERNIEWICKA 4 m 20 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.34 Część nr 34 ZACHODNIA 14 m 8 m 9 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.35 Część nr 35 TRĘBACKA 8 m 13 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.36 Część nr 36 ŁAGIEWNICKA 33 m 9 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.37 Część nr 37 TARGOWA 39 m 15 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.38 Część nr 38 WOJSKA POLSKIEGO 82 m 49 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 5.1.39 Część nr 39 HELSKA 15 m 23 m 24 Powierzchnia użytkowa 25,01 - 38 m2 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej części) : - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną