Wykonanie przegród stalowych w budynku Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938 , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przegród stalowych w budynku Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przegród stalowych, ażurowych wydzielających pomieszczenia oraz rampę załadunkową na parterze budynku ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI PRZY UL. WYDAWNICZEJ 10. Projektuje się podział pomieszczeń przegrodami z profili stalowych, zamkniętych mocowanych do podłoża, słupów żelbetowych i ścian murowanych za pomocą kotew rozporowych. Ze względu na gabaryty przegród konieczny będzie ich ostateczny montaż na miejscu poprzez zespawanie zamocowanych rygli, belek dolnych, profili usztywniających oraz słupów. Wypełnienie blachą trapezową i siatką stalową po zmontowaniu konstrukcji nośnej. Uwaga! Przed spawaniem konstrukcji należy zabezpieczyć istniejące wyposażenie przed uszkodzeniem. Jako główne elementy nośne zastosowano profile 100x50x4. Rygle mocowane do słupów żelbetowych i ścian za pośrednictwem blach gr. 4mm spawanych na końcach rygli. Belka dolna przykręcana do podłoża kotwami rozporowymi. Przed montażem belki należy zabezpieczyć antykorozyjnie jej spodnią płaszczyznę. Skrajne słupy przęseł oraz słupy stanowiące ościeża drzwi mocowane do podłoża za pośrednictwem blach gr. 4mm spawanych na końcach słupów. Mocowanie do ściany murowanej za pośrednictwem odcinków profilu 100x50x4 z przyspawanymi blachami montażowymi. W związku z przebiegiem rur instalacyjnych na różnych poziomach wzdłuż ściany, rozmieszczenie i długość profili należy dostosować w trakcie montażu. Drzwi stalowe należy wyposażyć w zamek z wkładka patentowa wg Polskiej Normy PN-EN-12320 w ilości 1szt na drzwi oraz skobel na dodatkowe zamknięcie kłódką klasy 5 wg Polskiej Normy PN-EN-12320. Wypełnienie przęseł blachą trapezową niskoprofilową T-7 nitowaną do słupków i rygli d wys. 380 cm a powyżej siatką stalową zgrzewaną z drutu 2mm o oczkach 30x30mm. Przewidziano mocowanie siatki do konstrukcji przegrody za pomocą płaskowników stalowych 40x3 przykręcanych lub nitowanych do profili nośnych i usztywniających. Konstrukcja nośna przegród na rampie załadunkowej z profili 50x50x4. Blacha trapezowa niskoprofilowa T-7 do wysokości 210 cm. Powyżej siatka powlekana Po zmontowaniu konstrukcji całość należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie wierzchnie w kolorze jasno szarym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną