Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 633-97-90 w 33 , fax. 42 632 99 41
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki w Łodzi
  ul. Więckowskiego 36
  90-734 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 633-97-90 w 33, fax. 42 632 99 41
  REGON: 27750000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj do wykonania prac projektowych i robót budowlanych polegających na: wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta, Łódź ul. Przędzalniana 72
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną