wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 4 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w podziale na 4 części, na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi. 5.1.1. Część 1 – ul. Przełęcz 12 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych na budynku mieszkalnym przy ul. Przełęcz 12 w Łodzi, polegających min. na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, zaimpregnowaniu więźby dachowej i wykonaniu wyprawy tynkarskiej, zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 178/2017 oraz dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: STWiOR i kosztorys nakładczy. 5.1.2. Część 2 – ul. Skalna 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych na budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 2 w Łodzi, polegających na min. na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 170/2017 oraz dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: STWiOR i kosztorys nakładczy. 5.1.3 Część 3 - ul. Czechosłowacka 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych na budynku mieszkalnym przy ul. Czechosłowackiej 3 w Łodzi, polegających na min. na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, wykonaniu opaski wokół budynku oraz konserwacji schodów drewnianych, zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 1101/2016 oraz dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: STWiOR i kosztorys nakładczy. 5.1.4 Część 4 – ul. Targowa 67 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych na budynku mieszkalnym lewej oficyny przy ul. Targowej 67 w Łodzi, polegających na min. na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 395/2017 oraz dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: STWiOR i kosztorys nakładczy W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części): - przedmiarami robót /kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną