Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w podziale na 2 części, na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi. 5.1.1. Część 1 – ul. Zgierska 46 Wykonanie remontu klatek schodowych w nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zgierskiej 46 w Łodzi. Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 529/2016 z dnia 15.06.2016r., kosztorysem nakładczym oraz STWiOR (stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ). 5.1.2. Część 2 – ul. Bystrzycka 28 Wykonanie robót budowlanych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Bystrzyckiej 28 w Łodzi. Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 823/2017 z dnia 07.09.2017r., dokumentacją projektową, kosztorysem nakładczym oraz STWiOR (stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ). 5.1.3. Część 3 – Kilińskiego 190 Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. wykonaniu izolacji fundamentów, remoncie cokołu oraz uzupełnieniu i naprawie murów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 190 w Łodzi. Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami Decyzji PINB nr 22/2019 z dnia 09.01.2019r., programem prac konserwatorskich, dokumentacją projektową, kosztorysem nakładczym oraz STWiOR (stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części): - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego (dla części nr 1 i 2) lub prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego oraz która przez okres co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.).(dla części nr 3). b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną