Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Łódzkie
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 426 633 391
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 426 633 391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), Załącznik 1A dla części 1, załącznik 1B dla części 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną