Wykonanie 14000 zestawów gry edukacyjnej wraz z dostawą dla Oddziału IPN w Łodzi.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-479 Łódź, Elizy Orzeszkowej
 • Telefon/fax: tel. 42 616 27 45, 42 616 27 46 , fax. 42 616 27 48
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
  Elizy Orzeszkowej 31/35
  91-479 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 616 27 45, 42 616 27 46, fax. 42 616 27 48
  REGON: 01741779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 14000 zestawów gry edukacyjnej wraz z dostawą dla Oddziału IPN w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 14 000 zestawów gry edukacyjnej „First to Fight Polacy na frontach II wojny światowej” składającej się z: 48 kart, 1 planszy, 1 broszury informacyjnej, pudełka tekturowego, które będzie opakowaniem całego zestawu. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do magazynu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP mieszczącego się w Łodzi przy ul. Brukowej 11 lub innego miejsca na terenie Łodzi wskazanego przez Zamawiającego. Transport, wniesienie oraz rozładunek na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostaną wykonane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną