Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej podczas warsztatów kooperacyjnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-302 Łódź, ul. Snycerska
 • Telefon/fax: tel. 0-42 203 48 00 , fax. 0-42 203 48 17
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8
  91-302 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 203 48 00, fax. 0-42 203 48 17
  REGON: 47207753400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rcpslodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej podczas warsztatów kooperacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej podczas warsztatów kooperacyjnych” w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Warsztaty kooperacyjne są organizowane dla przedstawicieli instytucji z miast biorących udział w projekcie, tj. Łódź, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Zgierz, Zduńska Wola, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko. Dla każdego z 8 miast przewidziano 4 dwudniowe warsztaty wyjazdowe (8 miast x 4 warsztaty, tj. łącznie 32 warsztaty) . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną