Świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania: Zadanie 1: OD Łowicz - Nośnik pod posypywarkę i pług zamawiającego - Nośnik pod pług zamawiającego Zadanie 2: OD Januszewice - Nośnik pod solarkę i pług zamawiającego - Nośnik pod pług zamawiającego Wymagania dotyczące danego zadania zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga, aby operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Do faktury wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę operatorów sprzętu i kierowców w trakcie realizacji zamówienia. Okres zatrudnienia – czas trwania wykonywania zamówienia. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz osób, ze wskazaniem imion, nazwisk oraz funkcji pełnionej przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną