Utrzymanie porządku i czystości w obiektach Leśnictwa Miejskiego w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości w obiektach Leśnictwa Miejskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania porządku i czystości w obiektach Leśnictwa Miejskiego w Łodzi. 3.2 Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym każdy z Wykonawców ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub części zamówienia. 3.2.1 Część I - Usługa sprzątania leśniczówki – biura Leśnictwa 3.2.2 Część II - Usługa utrzymania porządku i sprawowania opieki nad dwoma zabytkowymi kaplicami p.w. św. Antoniego i św. Rocha 3.3 Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorach umów stanowiących Załączniki nr 4 a-b do SIWZ. 3.4 Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia zamówienia na maksymalnie dwa kolejne lata kalendarzowe tj. na rok 2021 i 2022 na zasadach określonych w § 5 wzoru umowy. 3.5 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług w zakresie sprzątania i sprawowania opieki nad zabytkowymi kaplicami o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.6 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji w zależności od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego, polegającego na świadczeniu usług: sprzątania sali dydaktycznej, sprzątania pomieszczeń w piwnicy budynku, wykonania dodatkowych prac związanych z właściwym utrzymaniem porządku i czystości w leśniczówce – dla części 1 i usług: wykonania dodatkowych prac związanych z właściwym utrzymaniem porządku i czystości w kaplicach – dla części 2, o których mowa w poszczególnych częściach. 3.6.1 Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji określony został we Wzorach umów stanowiących Załączniki nr 4 a-b do SIWZ. 3.7 Miejsce realizacji usługi 3.7.1 Część 1 - budynek leśniczówki, Łódź, ul. Łagiewnicka 305 3.7.2 Część 2 - 2 kaplice p.w. św. Antoniego i św. Rocha, Łódź, ul. Wycieczkowa 77 3.8 Kod CPV: 3.8.1 Część 1 - 90910000-9 – Usługi sprzątania 3.8.2 Część 2 - 90910000-9 – Usługi sprzątania; 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną