Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6 zgodnie z decyzją PINB nr 945/2019 z dnia 10.12.2019 r. oraz z załączoną ekspertyzą, dokumentacją projektową, STWiOR oraz kosztorysem nakładczym – I ETAP. Zakres prac obejmuje pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 24 i 27 decyzji PINB nr 945/2019. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne ujęte w kosztorysie nakładczym o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych. ZAMAWIAJĄCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, ZALECA DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - dokumentacją projektową, - przedmiarem robót / kosztorysem nakładczym stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną