Usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 4 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowymi w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Przeglądy – kontrole instalacji i urządzeń gazowych przeprowadzone powinny być zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 lipca 2017 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285). Zakres czynności wymaganych przy sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej opisuje załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na 4 części: Część 1 – 2 184 lokali (RON nr 4-7), Część 2 – 2 733 lokali (RON nr 8-10), Część 3 – 2 700 lokali (RON nr 11-13), Część 4 – 2 964 lokali (RON nr 14-15). 5.2 Usługi sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowymi w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi będą wykonywane według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę w terminie: maksymalnie do 15 dni od daty zawarcia umowy na podstawie harmonogramu na 2019 r. przeglądów kominiarskich nieruchomości otrzymanych od Kierowników poszczególnych RON-ów. Termin wykonania przeglądów instalacji gazowej określony w harmonogramie przeglądów gazowych Wykonawcy nie może przekraczać 30 dni od terminu wykonania przeglądów kominiarskich, chyba, że w dniu zawarcia umowy termin ten upłynął. W pierwszej kolejności Wykonawca uwzględni nieruchomości dla których termin 30 dniowy już upłynął – dla tych nieruchomości przegląd instalacji gazowej należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Harmonogram zostanie sporządzony dla wszystkich nieruchomości ujętych w wykazach (zał. Nr 9.1. - 9.4. do SIWZ), w każdej części postępowania dla poszczególnych RON-ów w oparciu o harmonogram przeglądów kominiarskich. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram terminowy realizacji przeglądów instalacji gazowej w nieruchomościach musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru w branży instalacji gazowej właściwego dla danego RON-u.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną