Usługi sprzątania terenu zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116

"Bionanopark" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Bionanopark" sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-465 Łódź, Dubois
 • Telefon/fax: tel. 426 844 444 , fax. 426 845 000
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Bionanopark" sp. z o.o.
  Dubois 114/116
  93-465 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 844 444, fax. 426 845 000
  REGON: 47321432900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bionanopark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania terenu zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenu zewnętrznego „Bionanopark” sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116 w zakresie: 1. sprzątania terenu przyległego do budynków „Bionanopark” sp. z o.o.; 2. odśnieżania dachów (w tym tarasów) budynków „Bionanopark” sp. z o.o.; 3. sprzątania terenu bezpośrednio przyległego do ogrodzenia nieruchomości od strony ulicy Dubois, 4. sprzątania parkingu wielopoziomowego znajdującego się przy budynku C, tarasów zewnętrznych budynków "Bionanopark" sp. z o.o. Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem informacji o terenie objętym przedmiotem zamówienia, podaniem wymaganych czynności do wykonania przez Wykonawcę i ich częstotliwości oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarte zostały w rozdziale 3 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A do SIWZ Szkic sytuacyjny terenu zewnętrznego "Bionanopark" sp. z o.o. stanowiącym jej integralną część. Ponadto szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści Załącznika nr 6 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiącym jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną