Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części – wykonanie zastępcze

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części – wykonanie zastępcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części – wykonanie zastępcze: 1.1. Część 1 – Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego - wykonanie zastępcze. Przedmiotem części 1 zamówienia jest: utrzymanie sprawności eksploatacyjnej oraz naprawy awaryjne niezwiązane z prawidłową eksploatacją urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych 5 szt. dźwigów osobowych producenta Kone OYJ oraz 6 szt. schodów ruchomych producenta Kone Elewators Co. Ltd usytuowanych na terenie dworca Łódź Fabryczna, zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zastępcze obowiązków wynikających z umowy nr 90/131/0004/11I/I z dnia 18.08.2011 roku w związku z zawieszeniem realizacji usługi przez obecnego Wykonawcę. Wykonawca musi posiadać do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 autoryzację od Kone Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy dla części 1 zamówienia – Tom III SIWZ. 1.2. Część 2 – Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych zlokalizowanych przy wiadukcie ulicy Tramwajowej w Łodzi - wykonanie zastępcze. Przedmiotem części 2 zamówienia jest: utrzymanie sprawności eksploatacyjnej oraz naprawy awaryjne niezwiązane z prawidłową eksploatacją urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych 2 szt. dźwigów osobowych producenta Lift Service S.A. zlokalizowanych przy wiadukcie ulicy Tramwajowej w Łodzi. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zastępcze obowiązków wynikających z umowy nr 90/131/0004/11I/I z dnia 18.08.2011 roku w związku z zawieszeniem realizacji usługi przez obecnego Wykonawcę. Wykonawca musi posiadać do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 autoryzację od Lift Service S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy dla części 2 zamówienia – Tom III SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści OPZ, Formularza cenowego, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji zamówienia czynności polegające na świadczeniu usług konserwacyjnych wykonywała co najmniej 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. (dotyczy części 1 i 2). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę tej samej osoby w każdej z części zamówienia na które złożono ofertę. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3. powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wymienione części (dźwigów osobowych – dotyczy części 1 i 2 oraz schodów ruchomych – dotyczy części 1) na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na prawidłowo wykonaną usługę stanowiącą przedmiot zamówienia na 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50750000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną