Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowwisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowwisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest świadczenie usługi utrzymaniowej (zwanej dalej ATiK) przez okres 12 miesięcy dla aplikacji procesowych na środowisku Business Process Management IBM (BPMS), szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oświadcza, że posiada kody źródłowe oraz autorskie, prawa majątkowe do aplikacji procesowych i udostępni je Wykonawcy w celu realizacji umowy. Usługa będzie polegać na utrzymaniu w sprawnym działaniu posiadanych wymienionych poniżej aplikacji procesowych: AP02 Przygotowanie rekrutacji AP03 Akademickie Biuro Karier AP04 Zapewnienie jakości kształcenia AP05 Umowa cywilno-prawna AP05 Obieg dokumentów i faktur AP05 Zakupy AP05 Delegacje AP05.03 Usługi sprzedażowe AP06 Zarządzanie strategią Uczelni AP07.05 Zarządzanie zgłoszeniami APPMEDICA AP07.06 Komisja ds. Opiniowania projektów budowlanych AP10.01 Projekty badawczo-naukowe AP10.02 Dorobek naukowy AP11.01 System Okresowej oceny pracowniczej (SOOP) AP11.02 Fundusz socjalny AP11.03 Urlopy AP11.05 Rekrutacja pracownika AP11.06 Adaptacja pracownika AP12.02 Obieg dokumentów AP12.03 Zarządzanie upoważnieniami AP12.04 Procesy reużywalne AP13.01 Zgłaszanie awarii do CIT AP14 Obsługa wniosków o dostęp do systemów IT AP15.01 Wniosek o zwrot kaucji za akademik AP 15.02 E-obiegówka dla studenta AP UMED Monitorowanie procesów AP UMED Raporty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną