Usługa sekwencjonowania 192 bibliotek (DNAseq) metodą nowej generacji (NGS) na aparacie Illumina NovaSeq 6000

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sekwencjonowania 192 bibliotek (DNAseq) metodą nowej generacji (NGS) na aparacie Illumina NovaSeq 6000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sekwencjonowania 192 bibliotek (DNAseq) metodą nowej generacji (NGS) na aparacie Illumina NovaSeq 6000. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ., 3.3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.5. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.6. Zgodnie z art. 24aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do asortymentu opisanego w SIWZ. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną