Usługa druków billboardów, plakatów oraz wydruków wieloformatowych na winylu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 422 547 418
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 422 547 418
  REGON: 27579000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druków billboardów, plakatów oraz wydruków wieloformatowych na winylu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku billboardów, plakatów oraz wydruków wieloformatowych na winylu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w odpowiedni sposób (opisany w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia), dostawy, rozładunku i wniesienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wydrukowanych billboardów, plakatów i wydruków wieloformatowych do siedziby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 4. Koszty wydruku, dostawy, rozładunku i wniesienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną