Usługa badawcza "Rynek pracy w warunkach pandemii covid-19. Studium jakościowe dla województwa łódzkiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 320 112 , fax. 426 367 797
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49
  90-608 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 320 112, fax. 426 367 797
  REGON: 47234958200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuplodz.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badawcza "Rynek pracy w warunkach pandemii covid-19. Studium jakościowe dla województwa łódzkiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza „Rynek pracy w warunkach pandemii covid-19. Studium jakościowe dla województwa łódzkiego” (analiza desk research, 7 wywiadów grupowych zogniskowanych - FGI). 2. KOD CPV 73.11.00.00 - 6 – Usługi badawcze 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 6. Zamawiający przewiduje natomiast na podstawie art. 29 ust. 5 p.zp. opracowanie przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej usługi skróconej wersji raportu (nie więcej niż 5 stron A4), niezbędnej do zredagowania informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych. W pozostałym zakresie Zamawiający zapewni dostępność raportu z przedmiotowego badania dla osób niepełnosprawnych w odrębnym postępowaniu. 7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. 8. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną