Usługa transportu sanitarnego

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług samochodowego transportu sanitarnego przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego – przy czym, przez transport sanitarny rozumie się, zgodnie z art. 5 pkt. 33 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej” – przewóz osób na rzecz Spec. Psych. ZOZ w Łodzi musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmować będzie w szczególności przewóz pacjentów Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych na terenie całej Polski, transportu pacjentów na konsultacje, badania diagnostyczne i/lub odwiezienie pacjentów do domu oraz doprowadzenie (wniesienie) pacjenta przez Wykonawcę, w ramach swej działalności – środkami transportu lądowego do miejsc wskazanych (np. mieszkanie, poradnie, szpital itp.) przez Zamawiającego. Ilości kursów zależne są od bieżących potrzeb Zamawiającego wskazanych w zleceniu Zamawiającego. Szczegółowe informacje określa załącznik nr 5- do SIWZ- Formularz cenowy. 2. Zamawiający dokonuje podziału terenu realizacji usługi na dwie strefy: I strefa – transport na terenie i w obrębie granic administracyjnych miasta Łodzi; II strefa – transport poza granicami administracyjnymi Łodzi. 3. Usługa będzie realizowana poprzez: a) Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym , zwany ZESPOŁEM S) w składzie co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (zespół S) – I STREFA w szacunkowej ilości około 2800 km w okresie 24 mc-y –co stanowi średnio ok. 250 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj.: średnio ok. 11 przewozów miesięcznie ) oraz II STREFA ok. 770 km w okresie 24 mc-y – co stanowi średnio ok. 52 przewozy w okresie 24 miesięcy ( tj. średnio ok. 2 przewozy w miesiącu). b) Transport sanitarny z zespołem podstawowym w składzie co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (karetka typu P) – I STREFA w ilości około 1700 km w okresie 24 mc-y, co stanowi średnio ok. 120 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj.: średnio ok. 5 przewozów miesięcznie) oraz II STREA średnio ok. 240 km co stanowi średnio ok. 24 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj. : średnio ok.1 przewóz w miesiącu). c) Transport sanitarny z udziałem kierowcy i sanitariusza (karetka typu T) kierowcy i sanitariusza – I STREFA w ilości około 400 km w okresie 24 mc-y , co stanowi średnio ok. 24 przewozy w okresie 24 miesięcy (t. j: średnio ok. 1 przewóz w miesiącu) oraz II STREFA ok. 240 km w okresie 24 mc-y, co stanowi średnio ok. 24 przewozów w okresie 24 miesięcy –w szczególności do domu pacjenta. Transporty realizowane mogą być także w inne miejsce niż wskazane w siwz. Usługa obejmuje całodobowe-24 godzinne, 7 dni w tygodniu zabezpieczenie świadczenia usług transportu sanitarnego zgodnie z bieżącymi potrzebami Spec. Psych. ZOZ Ilość zrealizowanych transportów i ilość przejechanych kilometrów wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę całego wynagrodzenia wynikającego z szacowania powyższych wartości – w sytuacji gdy faktyczne zużycie w okresie obowiązywania umowy będzie niższe niż szacunkowe wartości wskazane powyżej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia całodobowej 7 dni w tygodniu obsługi, przez co rozumieć należy przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w dni wolne od pracy i święta. W skład zespołów o których mowa w punktach a) i b) dodatkowo wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 4. Liczba usług transportu sanitarnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Kwalifikacje osób : – przez kierowcę rozumie się osobę, o której mowa w art. 106 ust. Ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojaz-dami tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 341) – przez ratownika medycznego i ratownika rozumie się osoby, o których mowa odpowiednio w art. 10 oraz art.13 Ustawy z dnia 8.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym –( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) – przez pielęgniarkę systemu rozumie się osobę, o której mowa w art. 3 pkt. 6) Ustawy z dnia 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (.t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) – przez lekarza systemu rozumie się osobę, o której mowa w art. 3 pkt. 3) Ustawy z dnia 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) Przy czym, skład zespołów wymienionych w punktach a-b, odpowiadał będzie odpowiednio zespołowi podstawowemu i specjalistycznemu w rozumieniu tych zespołów w art. 36 ust. 1 odpowiednio w pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) 6. Środki transportu sanitarnego przeznaczone do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi : a/ ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) b/ specjalistycznego środka transportu sanitarnego, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane; Wykonawca w ramach transportu sanitarnego zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów do realizacji zamówienia w sprzęt umożliwiający udzielanie niezbędnej, właściwej pomocy pacjentom w czasie przewozu oraz karetki w sprzęt ratujący życie dzieci w każdym wieku niewydolnych oddechowo (w szczególności respirator). Każdy samochód, którym będą świadczone usługi musi spełniać wymogi sanitarne w zakresie pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi objętej niniejszym zamówieniem, posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi objętej niniejszym zamówieniem, posiadać aktualne i ważne ubezpieczenie OC, być zaopatrzony w środek łączności np. telefon komórkowy oraz posiadać Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) – najpóźniej na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania środka transportu w należytym stanie higieniczno – sanitarnym i przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i w tym zakresie ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przeszkolony i wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantujący wykonanie usługi z należytą starannością. Skład zespołu powinien być zgodny z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami). Kierowca kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 341). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług, zapewnić bezpieczeństwo przewożonych osób i ewentualnej dokumentacji . Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną i aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dyspozycyjny, świadczył swoje usługi rzetelnie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, w ciągu całego okresu trwania umowy. Wykonawca gwarantuje ,że usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności odpowiadać będzie warunkom określonym w: • Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dział VI a (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) • Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami) dotyczy „S”, „P”; Realizacja transportu odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zgłoszenia, które będzie potwierdzane pisemnym zleceniem na przewóz. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy- załącznik nr 4 . Transport powinien odbywać się trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych. Wykonawca ma obowiązek jazdy trasą możliwie najkrótszą, chyba że w sytuacji zespołu ,,S” uzasadniony jest wybór trasy gwarantujący krótszy czas przejazdu, lecz z trasą kilometrowo dłużą niż najkrótsza możliwa trasa. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikowania trasy ( ilości kilometrów ) w przypadkach wątpliwych na podstawie GOOGLE map, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w sprawozdaniu z usługi zbyt dużą ilość km do danej jednostki, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy złożenia pisemnych wyjaśnień. W przypadku braku wykazania i uzasadnienia przez Wykonawcę - większej ilości kilometrów niż to co wynika z w/w tabel oraz tras wskazanych na google.map – Zamawiający jest uprawniony do zapłaty za dany transport zgodnie z ilością kilometrów wskazanych w w/w tabelach lub wg. wskazania ilości kilometrów przez google. map. Usługa transportu sanitarnego na rzecz Spec. Psych. ZOZ będzie realizowana na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego określającego informacje o stanie zdrowia pacjenta, miejsce rozpoczęcia transportu, miejsce przeznaczenia transportu, określenie rodzaju transportu, datę i godzinę rozpoczęcia zlecenia, pozycję pacjenta podczas transportu, informacje o stanie zdrowia pacjenta i podpis lekarza kierującego. Zamówienia planowane winny być realizowane na podstawie zgłoszeń (zleceń) przekazywanych przez Zamawiającego telefonicznie bądź faksem. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy planowane transporty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną