Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie autoryzowanego montera pomp ciepła oraz omówienia odnawialnych źródeł energii

Technikum nr 3 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Technikum nr 3
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-315 Łódź, Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42674-02-75 , fax. 42674-06-68
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum nr 3
  Kilińskiego 159/163
  90-315 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42674-02-75, fax. 42674-06-68
  REGON: 472886660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie autoryzowanego montera pomp ciepła oraz omówienia odnawialnych źródeł energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej: „Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie autoryzowanego montera pomp ciepła oraz omówienia odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 3.2 Zamówienie podzielone jest na 4 części - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia: 3.2.1 Część 1 – „Autoryzowany monter instalacji pomp ciepła” 3.2.2 Część 2 – „Biogaz jako paliwo do wytwarzania energii w odnawialnych źródłach energii (OZE)” 3.2.3 Część 3 – „Energetyka wiatrowa” 3.2.4 Część 4 – „Małe elektrownie wodne” 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym podział na zamówienie podstawowe i opcyjne oraz ilości uczniów, a także warunki realizacji zamówienia zawarte są w:  Załączniku nr 1.1-1.4 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części zamówienia),  Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części). 3.4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):  80531200-7 Usługi szkolenia technicznego  80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 3.5 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80531200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną