świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa łódzkiego

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Powszechnych Usług Telekomunikacyjnych PSTN (POTS+ISDN), usług linia cyfrowa ISDN oraz Bezpłatna Infolinia Policji 0800 xxx xxx polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej wraz z zainstalowaniem zakończeń sieci dla usług ISDN w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz minimalne wymagane parametry zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga od Wykonawcy/podwykonawcy, aby w ramach przedmiotu umowy czynności związane z obsługą zgłoszeń awarii były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U z 2018 poz. 108) 4. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do przedłożenia Wykazu osób, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 3.3. SIWZ. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych oraz ich imiona i nazwiska, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 5.Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.3. SIWZ raz na pół roku- przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego następne półrocze, licząc od dnia podpisania umowy. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. 7.Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. usunięcia z umów o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. Informacje tj. imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zweryfikowania. 8.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami w terminie, o którym mowa w pkt 3.4. SIWZ i brak raportowania stanu zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 3.5. SIWZ będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3.3. SIWZ. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia zostanie naliczona kara umowna, zgodnie z zapisami wzoru umowy- załącznik nr 7 do SIWZ. 9.O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11.Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną