Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usług o charakterze konsultantów do obsługii infolinii oraz Call Center

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usług o charakterze konsultantów do obsługii infolinii oraz Call Center
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem działania w ramach projektu „Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej” jest uruchomienie i utrzymanie nieprzerwanego centrum łączności z Klientami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poprzez uruchomienie infolinii oraz call center, którą będzie obsługiwało 4 stanowisk konsultantów informujących o legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, posiadające wiedzę w zakresie ustawy o cudzoziemcach, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obywatelstwie polskim, repatriacji, Karcie Polaka. Oczekujemy, że informacje będą udzielane w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim lub ukraińskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną