Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego DNA oraz wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego DNA oraz wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pakietów do pobierania materiału genetycznego DNA oraz wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów według asortymentu i ilości określonych w Załączniku nr 2.1-2.2 do SIWZ – „Formularzu asortymentowo - cenowym” oraz wymagań jakościowych i użytkowych wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 2. Ilości asortymentu przedstawione w Załączniku nr 2.1-2.2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie. 4. Rozliczenie za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonej faktury. 5. Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem. 6. Asortyment musi spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 7. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji nie krótszej niż termin ważności asortymentu licząc od dnia dostawy (termin ważności jest terminem gwarancji): a) Termin ważności asortymentu, nie krótszy niż 26 miesięcy dla zadania nr 1, b) Termin ważności asortymentu, nie krótszy niż 48 miesięcy dla zadania nr 2. 8. Przedmiot umowy musi być dostarczony w bezzwrotnych, oryginalnych, nieuszkodzonych (bez śladów ingerencji) opakowaniach z zabezpieczeniem stosowanym przez danego producenta, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt, logo, nazwę lub znak firmowy producenta oraz gwarantującym zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. 9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym - producenta oferowanego asortymentu. Pod pojęciem „Producent" należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany towar, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie dostarczonego towaru do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33954000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną