Sukcesywne dostawy materiałów medycznych i opatrunkowych oraz środków do dezynfekcji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów medycznych i opatrunkowych oraz środków do dezynfekcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: materiałów medycznych i opatrunkowych, rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji oraz środków i artykułów higieny osobistej zgodnie z bieżącymi potrzebami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi, Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dostawą do siedziby przy ul. Stokowskiej 21/25 w Łodzi lub do miejsca wskazanego w zamówieniu na terenie Łodzi. 2. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z wymaganiami technicznymi zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 2 do SIWZ nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy. 3. Ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości towaru stanowią wielkości szacunkowe, będące podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. 4.Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będzie zależny od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust 1 umowy, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. 5.Koszty transportu oraz inne opłaty/koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zostały wkalkulowane w wartość asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy. 6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie szczegółowych zamówień, przesyłanych Wykonawcy na numer faks lub adres e-mail wskazany w § 3 ust 4 umowy. 7.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu i użytkowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Musi spełniać wymogi Polskich Norm. Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 8.Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które zapewniają sterylność konkretnego produktu. 9.Wszystkie produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 10.Zaoferowany asortyment musi być: - wytwarzany i wprowadzany do obrotu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej odnośnie wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, bądź być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych, - oznakowany znakiem CE, - posiadać wysoką jakość i spełniać funkcje do jakich został przeznaczony. 11. Termin ważności asortymentu, stanowiącego przedmiot umowy to termin wskazany przez producenta danego produktu. 12. Wszystkie materiały medyczne i opatrunkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania. 13. Wszystkie produkty muszą być dostarczone wraz z aktualną kartą charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 14.Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. 15.Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny. 16.Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną