Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 2.Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia zamieszczono w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia musi: 3.1.spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”, 3.2.być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku, 3.3.być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi, 3.4.posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem, 3.5.posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.1.dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty. 4.2.ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia. 5.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce. 6.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, a także prac badawczych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy producentów dotychczas stosowanych wyrobów laboratoryjnych i szkła, aby wskazać standardy jakościowe asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną