„Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi»”

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-368 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. +48426649100 , fax. +48426649102
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  Piotrkowska 190
  90-368 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426649100, fax. +48426649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lsi.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi»”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi»” 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (gaz, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.), instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych oraz prac konserwatorskich przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi.” 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji Projektowej stanowiących Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną