„Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800 do km 335+305"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-857 Łódź, Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Irysowa 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800 do km 335+305"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800.00 do km 335+305.00. W ramach zadania należy wykonać: a) Roboty drogowe obejmujące wykonanie:  rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, elementów istniejącego uzbrojenia, itp.,  rozbudowę skrzyżowania – budowa skrzyżowania typu rondo w miejsce skrzyżowania skanalizowanego trójwlotowego, przebudowę drogi krajowej nr 12, zakres robót nawierzchniowych od km 380+120.00 do km 380+465.00 (według pikietażu roboczego przyjętego w projekcie), od km 334+893.00 do km 335+238.00 (według pikietażu uciąglonego, wprowadzonego w 2018 r.)  przebudowę wlotu drogi powiatowej nr 2930E, budowę wlotu drogi gminnej 1KDL, budowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2930E z drogą gminną DD-1,  budowę odcinka drogi gminnej DD-1 (ul. Gołygowska), budowę ciągów pieszych i rowerowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, przepusty), b) Budowę kanału technologicznego. c) Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego: d) Rozbiórka sygnalizacji świetlnej, e) Rozbiórkę nieczynnego gazociągu DN200 mm, f) Przebudowę istniejących sieci uzbrojenia obejmującą wykonanie:  przebudowy sieci telekomunikacyjnej. g) Wykonanie robót w zakresie zielenii drogowej obejmujące: wykonanie niezbędnych wycinek kolidujących drzew i krzewów, wykonanie niezbędnych nasadzenia izolacyjne. Program zadania inwestycyjnego zakłada rozbudowę istniejącego skrzyżowania do skrzyżowania typu rondo czterowlotowe z przesunięciem lokalizacji skrzyżowania w kierunku południowym, w celu odsunięcia od wierzchołka łuku pionowego w ciągu DK12 oraz poprawy kąta wlotów dróg bocznych. Dodatkowo, w ramach zadania przewiduje się budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę oświetlenia, odwodnienia i kolidującej infrastruktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną