Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. Zakres robót obejmuje: rozbudowę fragmentu tylnej części istniejącego budynku szkoły na cele edukacyjne i rekreacyjne. Rozbudowa przewiduje wysunięcie od strony południowej kubaturowego ryzalitu wraz ze schodami zewnętrznymi. Rzut poziomy projektowanej rozbudowy budynku szkoły ma kształt prostokąta i stanowi zwarta bryłę przylegającą na całej długości elewacji południowej do istniejącego budynku szkoły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej stanowiących oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Zał. nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną