Roboty utrzymaniowe na wiadukcie drogowym nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w m. Koluszki.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe na wiadukcie drogowym nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w m. Koluszki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac utrzymaniowych na wiadukcie drogowym nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w Koluszkach, polegających na demontażu skorodowanych rynien zabezpieczających gzymsy, skuciu skorodowanego betonu gzymsów i montażu siatek ochronnych zabezpieczających ruch pojazdów (kołowych i szynowych) oraz pieszych pod wiaduktem. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: opracowanie, uzgodnienie u zarządczy ruchu (szynowego, kołowego) i wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie, konserwację w czasie trwania robót na terenie PKP, w pasach drogowych i innych terenach przyległych do wykonywanych robót; opłat za zajęcie pasa ruchu, opłaty za wyłączenia trakcji, szlaków kolejowych oraz inne opłaty związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i prowadzenia prac; wynajmu podnośników koszowych, rusztowań, pojazdów trakcyjnych i innych maszyn/urządzeń niezbędnych do wykonania zadania; zakupu materiałów i wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania zadania; wykonania prac objętych zakresem zadania; utylizacji materiałów odpadowych; opracowania projektów technologicznych; opracowania dokumentacji powykonawczej. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmujące remont obiektów inżynierskich, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych. Zakres czynności i obowiązków kierownika budowy i robót określa Ustawa Prawo Budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną