Roboty budowlane polegających na ogrodzeniu wejścia do szkoły, montażu furtki, bramy wjazdowej i wyjazdowej, ogrodzeniu terenu po wyburzonej nieruchomości, utwardzeniu terenu przed szkołą, wymiana kostki brukowej na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarów w ramach zadania „Bezpieczna szkoła” – kontynuacja projektu”.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-052 Łódź, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 426 131 020, , fax. 426 131 027
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
  Wrocławska 3/5
  91-052 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 131 020, , fax. 426 131 027
  REGON: 00064821500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.c-cea.pl/1305
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegających na ogrodzeniu wejścia do szkoły, montażu furtki, bramy wjazdowej i wyjazdowej, ogrodzeniu terenu po wyburzonej nieruchomości, utwardzeniu terenu przed szkołą, wymiana kostki brukowej na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarów w ramach zadania „Bezpieczna szkoła” – kontynuacja projektu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegających na ogrodzeniu wejścia do szkoły, montażu furtki, bramy wjazdowej i wyjazdowej, ogrodzeniu terenu po wyburzonej nieruchomości, utwardzeniu terenu przed szkołą, wymiana kostki brukowej na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarów w ramach zadania „Bezpieczna szkoła” – kontynuacja projektu”. Na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru Robót oraz rysunków i wszelkich załączników udostępnionych Wykonawca zobowiązanych jest do wykonania następujących robót budowlanych: A. - ogrodzenie wejścia do szkoły (front) – prace rozbiórkowe pozostałości fundamentu liniowego, usunięcie i wywiezienie fragmentu muru oporowego z przęsłami, prace budowlano – montażowe nowego ogrodzenia panelowego, B. - relokacja istniejącego pomnika patrona szkoły, C. - montażu furtki, bramy wjazdowej i wyjazdowej, D.-ogrodzenie terenu po wyburzonej nieruchomości, E.-montaż ogrodzenia tymczasowego wydzielającego front szkoły od pozostałych terenów działki ogrodzenia panelowego z siatki, F.-wymiana kostki brukowej – prace rozbiórkowe istniejących ciągów pieszych, budowa nowej, utwardzonej nawierzchni oraz montaż kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych pieszych,G.- zapewnienie nadzoru budowlanego nad pracami (kierownik budowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną